Dementie Palliatieve Zorg  thumbnail

Dementie Palliatieve Zorg

Published Apr 26, 24
4 min read


Palliatieve sedatie bleek in 2001 al vrij vaak voor te komen. dementie palliatieve zorg. In 6% van alle sterfgevallen werd een patiënt tot aan het overlijden diep gesedeerd of in coma gebracht. In 2005 was dat gestegen tot ruim 7%. In 2001 was euthanasie met 2,6% de doodsoorzaak van alle sterfgevallen. dementie palliatieve zorg. In 2005 was dat gedaald naar 1,7%

19 Uit de daarin gehanteerde begrippen zal ik die begrippen overnemen die voor mijn scriptie relevant zijn. 20 1.3. dementie palliatieve zorg.1 Medisch handelen In deze categorie zijn de volgende begrippen ondergebracht: • normaal of gewoon medisch handelen; • buitengewoon medisch handelen; • medisch zinloos handelen. Met ‘normaal medisch handelen’ wordt bedoeld de activiteiten en interventies die voortvloeien uit de professionele standaard van de hulpverlener

De gedachte is dat in gevallen waarvoor een indicatie bestaat de patiënt deze handelingen van de zorgverlener mag verwachten. Het is algemeen aanvaard dat levensbeëindiging niet behoort tot het normaal medisch handelen. dementie palliatieve zorg. Een omschrijving van ‘buitengewoon medisch handelen’ is moeilijk te geven (dementie palliatieve zorg). Hoogerwerf heeft in 1999 wel een onderscheid gemaakt tussen de begrippen ‘normaal medisch handelen’ en ‘buitengewoon medisch handelen’.21 De notitie heeft echter weinig navolging gekregen

www.knmg.artsennet.nl p. 34 e.v. (mei 2006). Aanvullende informatie gehaald uit een artikel van M. Bonk en C. Hildering. Zorgverlening rond het levenseinde. dementie palliatieve zorg. Begrippen en zorgvuldigheidseisen. www.provitahumana.nl 2005, nr. 3. (mei 2006). A. Hoogerwerf, Denken over sterven en dood in de geneeskunde. Utrecht, Van der Wees, 1999, p. 83. 13 1.3.2 Palliatie In deze groep horen begrippen als: • palliatieve zorg; • palliatieve terminale zorg; • pijn- en symptoombestrijding; • palliatieve benadering; • palliatieve geneeskunde; • palliatieve chemotherapie

Wet Palliatieve Zorg

Het KNMG-kennisdocument categoriseert ‘pijn- en symptoombestrijding’ als een onderdeel van palliatieve zorg (dementie palliatieve zorg). Het begrip ‘palliatieve benadering’ wordt gebruikt om de zorgfilosofie te omschrijven die gebruik maakt van de kennis en vaardigheden die voortkomen uit de elementen die beschreven zijn in de definitie van de palliatieve zorg, zonder dat die zorg speciaal bedoeld is voor patiënten die zich in de terminale fase van het ziekteproces bevinden

Voorstanders vinden dat specialisatie nodig is, terwijl tegenstanders vinden dat specialisme ongewenst is omdat het de medicalisering bevordert van het stervensproces. Wat wèl steeds meer gebeurt, is de vorming van experts binnen bepaalde gebieden van de geneeskunde (zoals binnen de huisartsengeneeskunde, de verpleegkunde of interne geneeskunde) - dementie palliatieve zorg. ‘Palliatieve chemotherapie´ wordt vooral toegepast om de kwaliteit van leven te verbeteren, maar in de praktijk staat ook levensverlening op de agendaSedatie leidt tot verlaging van het bewustzijnsniveau van de patiënt - dementie palliatieve zorg. Sedatie is een begrip dat ook in de andere sectoren van de gezondheid wordt gebruikt. Sedatie kan het bewustzijn van de patiënt op verschillende manieren verlagen: licht, wekbaar, tijdelijk, diep met tussenpozen en diep continue - dementie palliatieve zorg. Dat is de achtergrond van begrippen als ‘lichte sedatie’, ‘tijdelijke sedatie’, ‘intermitterende sedatie’, en ‘diepe sedatie’

De begrippen ‘terminale sedatie’, ‘palliatieve sedatie’ en ‘sedatie in de laatste levensfase’ moeten worden gezien als een verbijzondering van het algemene begrip sedatie. dementie palliatieve zorg. Deze drie begrippen worden gebruikt voor de situatie in de context van een levensbedreigende ziekte; veelal in de laatste levensfase. Er zijn bezwaren tegen het gebruik van het begrip ‘terminale sedatie’

23 Om die reden wordt door verschillende auteurs het woord ‘palliatieve sedatie’ gebruikt (dementie palliatieve zorg). Het begrip palliatieve sedatie past ook beter in een beleid dat zich richt op pijn- en symptoombestrijding - dementie palliatieve zorg. Het kenmerk van het begrip ‘palliatieve sedatie’ is dat de sedatie betrokken wordt op de palliatieve zorg die veel langer kan duren dan de laatste levensfase

Opleiding Palliatieve ZorgHet doel van palliatieve sedatie is het verlichten van het lijden - dementie palliatieve zorg. Het verlagen van het bewustzijn is een middel om dat doel te bereiken. Het is van groot belang dat palliatieve sedatie op juiste indicatie, proportioneel en adequaat wordt toegepast - dementie palliatieve zorg. Palliatieve sedatie wordt, gezien als normaal medisch handelen. 23 R

Latest Posts

Casus Palliatieve Zorg Voorbeeld

Published May 05, 24
6 min read

Nationaal Congres Palliatieve Zorg 2022

Published May 04, 24
6 min read

Dementie Palliatieve Zorg

Published Apr 26, 24
4 min read